Rekendoelen primair onderwijs

In opdracht van het ministerie van OCW heeft de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen referentieniveaus ontwikkeld (commissie Meijerink, 2008). Deze referentieniveaus brengen in kaart wat leerlingen van 12 jaar, 16 jaar en omstreeks 18 jaar moeten begrijpen, kennen en kunnen op het gebied van rekenen-wiskunde. Er worden 2 niveaus beschreven voor het einde van het basisonderwijs: 1F (Fundamenteel niveau) en 1S (streefniveau).

In het basisonderwijs krijgen leerkrachten te maken met grote niveauverschillen tussen leerlingen. Deze niveauverschillen hebben consequenties voor de wijze waarop de leerkracht zijn onderwijs vormgeeft. De referentieniveaus bieden de mogelijkheid om het rekenaanbod aan te laten sluiten bij de capaciteiten van de leerlingen. De verschillende afdelingen van het VMBO stellen namelijk andere eisen aan de rekenvaardigheid van een leerling dan het VWO.

Deze website

Op deze website vindt u een uitwerking van 1F (fundamenteel niveau) in voor het basisonderwijs herkenbare leerlijnen en doelen. Daarnaast vindt u bij de referentieniveaus voorbeelden uit de gangbare rekenmethoden en toetsen. In het onderdeel ‘Praktijk’ krijgt u informatie en tips over het gebruik van 1F in de klas en in de school.

Wilt u meer weten of heeft u vragen over het gebruik van de fundamentele doelen en/of de streefdoelen in het rekenonderwijs? Neem dan contact op met Anneke Noteboom.