Praktijk
Er zijn leerlingen in de bovenbouw primair onderwijs die grote moeite hebben met leren rekenen. Het gaat om die leerlingen die doorstromen naar basis- of kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO. Voor deze leerlingen is het niet nodig en ook niet haalbaar dat ze alle stof die de methode tot en met groep 8 aanbiedt volledig beheersen.

Minder doelen: meer resultaat

Voor zwakke rekenaars is het veel belangrijker dat deze leerlingen weer werkelijk tot leren komen, dan dat zij de hele methode samen met de rest van de groep doorlopen. Zij hebben behoefte aan het vergroten van hun inzicht, aan een versterking van hun basisvaardigheden, aan leerstof die aansluit bij hun vaardigheid en aan toepassingen op het gebied van tijd, geld, meten en meetkunde. Een specifieke leerweg met leerstoflijnen met aangepaste doelen biedt voor deze leerlingen meer mogelijkheden. Deze doelen zijn geformuleerd bij 1F. De leerlingen kunnen zich met deze doelen concentreren op het werkelijk bereiken van een beperkter aantal (fundamentele) doelen. De doelen bij 1F zijn ge├»llustreerd met voorbeelden van zowel opgaven uit reguliere lessen als toetsopgaven uit reken-wiskundemethoden van het primair onderwijs.

Bij het verantwoord opstellen van de doelen als concretisering bij 1F zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd.

De doelen:

  • passen binnen de wettelijke kaders van de kerndoelen
  • ondersteunen de aansluiting op het vervolgonderwijs (VMBO BB/KB)
  • sluiten qua formulering aan bij de wijze waarop doelen in de huidige methoden beschreven staan
  • bieden een basis om leerlingen weer tot leren te brengen
  • passen bij de voorwaarden die de maatschappij stelt aan basisschoolleerlingen (redzaamheid)

Er zullen ook kinderen zijn die ondanks alle inspanningen 1F niet halen. Meestal zijn dit de kinderen die naar het Praktijkonderwijs doorstromen of kinderen die wel naar VMBO basisberoepsgerichte leerweg gaan, maar erg veel moeite met rekenen hebben. Voor deze leerlingen zijn speciale doelen voor zeer zwakke rekenaars opgesteld.