Werken met 1F
Er zijn leerlingen in de bovenbouw primair onderwijs die grote moeite hebben met leren rekenen. Het gaat om die leerlingen die doorstromen naar basis- of kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO. Voor deze leerlingen is het niet nodig en ook niet haalbaar dat ze alle stof die de methode tot en met groep 8 aanbiedt volledig beheersen.

Minder doelen: meer resultaat

Veel belangrijker is het dat deze leerlingen weer werkelijk tot leren komen.  Zij hebben behoefte aan het vergroten van hun inzicht, aan een versterking van hun basisvaardigheden, aan leerstof die aansluit bij hun vaardigheid en aan toepassingen op het gebied  van tijd, geld, meten en meetkunde. Een specifieke leerweg met leerstoflijnen met aangepaste doelen biedt voor deze leerlingen meer mogelijkheden. Daarom zijn doelen geformuleerd bij 1F. De leerlingen kunnen zich met deze doelen concentreren op het werkelijk bereiken van een beperkter aantal (fundamentele) doelen. De doelen bij 1F zijn ge├»llustreerd met voorbeelden van zowel opgaven uit reguliere lessen als toetsopgaven uit reken-wiskundemethoden van het primair onderwijs.
Bij het verantwoord opstellen van de doelen als concretisering bij 1F zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd.

De doelen:

  • passen binnen de wettelijke kaders van de kerndoelen
  • ondersteunen de aansluiting op het vervolgonderwijs (VMBO BB/KB)
  • sluiten qua formulering aan bij de wijze waarop doelen in de huidige methoden beschreven staan
  • bieden een basis om leerlingen weer tot leren te brengen
  • passen bij de voorwaarden die de maatschappij stelt aan basisschoolleerlingen (redzaamheid)
Meer informatie:
Downloads: