Voorbeelden inhoudelijke keuzes
Voorbeelden van inhoudelijke keuzes op de verschillende niveaus

Keuzes op schoolniveau

 • welke leerlingen
 • welk onderwijsaanbod
 • welke rekentijd
 • aanschaf additioneel (niet methodegebonden) materiaal
 • contacten met ouders 
 • contacten met andere scholen
 • rol van remedial teaching
 • consequenties voor toetsen en rapporten

Keuzes in een groep/bouw gedurende een schooljaar

 • organisatie van instructie
 • instapniveau van zorgleerlingen
 • doelen/ domeinen/ inhouden voor komende planperiode
 • inzet van additioneel materiaal
 • specifieke behoefte aan scholing, begeleiding, achtergrondinformatie

Keuzes in een (deel)groep

 • voorwaarden waaronder de lessenreeks past in de grote lijnen van het reken-/wiskundeonderwijs: instapniveau van de leerlingen, doelstellingen in relevante grote lijnen, gebruik van contexten, modellen, oefeningen, toepassingen, wiskundige kernpunten, gewenste leeropbrengst, hoe leerlingen zicht krijgen op leeropbrengsten, toetsing/evaluatie en wijze van beoordelen, verslaggeving van leervorderingen
 • benodigde voorbereiding/scholing van de leerkracht
 • didactische keuzes: werkvormen, interactievormen, inclusief inzet van ict, instructie/uitleg, typen vragen, benodigde materialen, observatiepunten, interventies en alternatieve instructievormen, inrichting van de leeromgeving(en)
 • verdeling van begeleidingstaken over leerkracht, RT-leerkracht, onderwijsassistenten, stagiaires, ouders

Keuzes aangaande het pedagogisch/didactisch handelen in de les

 • pedagogisch kader van handelen in de les
 • eigen houding naar (zorg)leerlingen
 • speciale aandacht voor zorgleerlingen

 

Keuzes bij interventies tijdens een les of individuele sessie

Op dit niveau spelen routines van de leerkracht de belangrijkste rol. Het beleid richt zich erop dat de leerkracht optimaal wordt toegerust en optimale omstandigheden krijgt om goede interventies te plegen. Belangrijke aspecten waar de leerkracht mee te maken krijgt en goed mee moet kunnen omgaan zijn onder andere:

 • het gestelde kader, waaronder curriculumaanwijzingen, toetsinstrumenten en school- en klassenorganisatie
 • eigen kennis en achtergrondinformatie
 • de feitelijke leervorderingen van de zorgleerlingen 
 • de actualiteit van leerlingen
 • de actualiteit van de omgeving