Visie op zorg
De visie van waaruit naar zwakke rekenaars wordt gekeken kan verschillen. Wie zwak zijn in rekenen beziet als een 'probleem dat moet worden opgelost', en zwakke rekenaars als ‘leerlingen met een achterstand die moet worden weggewerkt' zal ander beleid vaststellen dan wie die zwakke rekenaar ziet als onderdeel van de normale variatie in een groep.

In het eerste geval zal het beleid gericht zijn op het organiseren van vormen van hulpverlening, in het tweede geval op het afstemmen op die verschillen en daardoor op het anders organiseren van het dagelijkse onderwijs om recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen. Het is van groot belang als schoolteam een gemeenschappelijke visie op zorg te formuleren. Van hieruit kunnen dan belangrijke keuzes gemaakt worden en de ontwikkelrichting bepaald worden.

Het onderscheid in visie betekent een verschil in taak-/rolopvatting van zowel de leerkrachten, de RT-er en de IB-er. Daarom is het van belang te weten hoe zij hun rol ten opzichte van zwakke  rekenaars en het aanpassen van doelen voor deze leerlingen zien. Het werken aan aanpassingen in het onderwijs voor zwakke rekenaars is mogelijk in alle drie de oriëntaties. De manier waarop verschilt. Vanuit de ene benadering bezien is zo'n traject een manier om de leerlingen toch bij de klassikale methode te houden. Vanuit de andere invalshoek bekeken is het aanpassen van onderwijsaanbod een manier om meer variatie in doelen binnen de groep te kunnen nastreven om zo beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van alle leerlingen.

Meer informatie: